អ្នកនៅទីនេះ: ទំព័រដើម -> ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

Hauming Import & Export CO., LTD.
អាសយដ្ឋាន: 1F., No.42-8, Xikun 1st St., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Vietnam
ទូរស័ព្ទ: +886-2-26818851
ទូរសារ: +886-2-26818861
* ប្រធានបទ:
 
    ពត៌មានលំអិតសំណួរ:
Incoterm:
ការទូទាត់:
បរិមាណលំដាប់ដំបូង: (ឧទា: 10000/pcs)
លក្ខខណ្ឌគំរូ:
* សារ:
 
    សូមផ្តល់ពត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោមទំនក់ទំនង
* ចំណងជើង: លោក. លោកស្រី. លោកស្រី.
* ឈ្មោះដំបូង:
* ឈ្មោះគ្រួសារ:
* ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន:
* ប្រទេស / ដែនដី:
* អាសយដ្ឋាន:
* E-mail:
* ទូរស័ពទ:
ទូរសារ:
URL ដែល:
*Prove code: